Regulamin

I. INFORMACJE:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego Shellbag działającego pod adresem www.shellbag.com jest: TopQ Sp. J. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Geodetów 21A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000460156, NIP: 9571069455 (dalej zwana „Spółką” lub „Sklepem”).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 3. Oferta Sklepu zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem www.shellbag.com
 4. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdolnej do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.
 9. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.shellbag.com . Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
 10. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu).
 11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 12. Sprzedawane produkty w Sklepie są towarem, który produkowany jest na bieżąco. Sklep nie posiada stanów magazynowych. Wyjątek stanowi zakładka Wyprzedaż.
 13. W zakładce Wyprzedaż znajdują się produkty będące na stanie magazynowym.
 14. W przypadkach, gdy Klienta zdecyduje o anulowaniu zamówienia (pkt 12 powyżej) albo o nieprzyjęciu świadczenia (pkt 13 powyżej), Sklep zwraca Klientowi całą uiszczoną wcześniej należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni .
 15. W przypadku nieodebrania przesyłki od firmy doręczającej kosztami drogi powrotnej paczki obciążony zostaje kupujący. Kwota zwrotu należności zostaje pomniejszona o koszta wysyłki i powrotu paczki.
 16. W przypadku pisemnego anulowania zamówienia przez kupującego, zanim dojdzie do jego realizacji — zwracana jest cała należność.
 17. Sklep Shellbag.com zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na towary. Zasady promocji, w tym sposoby dostawy towaru, sposoby płatności oraz ceny oferowanych produktów obowiązują do terminu obowiązywania danej akcji promocyjnej, odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
 18. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, która wysyłana jest do Klienta jako dokument sprzedaży za pośrednictwem e-mail. Wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie zostanie zrealizowane.
 19. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu albo faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Sklepem drogą e-mail: sklep@shellbag.com skuteczności cofnięcia lub zmiany zamówienia konieczne jest wyraźne potwierdzenie cofnięcia lub zmiany przez Sklep, co będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku otrzymania przez Klienta maila w tym zakresie.
 20. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Sklepu oraz podmiotów współpracujących ze Sklepem na podany adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 21. Klient może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu na wskazany numer telefonu w celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

II. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

III. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. Płatność online PayU wykonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. BLIK
 3. Płatność kartą z PayU
 4. Płacę później z PayPo
 5. Płacę później z Twisto

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia liczymy od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie do momentu wysłania zamówienia do klienta – maksymalnie do 9 dni roboczych (zależne jest to od ilości wysyłek w danym dniu). Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Jeżeli klientowi zależy na pilnej dostawie, musi on zawrzeć o tym informację podczas składania zamówienia, a sklep zobowiązany jest do poinformowania klienta o możliwości przyspieszonej realizacji.
 2. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującej wartości koszyka, zwalniającej Kupującego z ponoszenia kosztów wysyłki zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o kosztach tych Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.
 4. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta oraz za działanie firmy kurierskiej.
 6. Po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje automatyczną wiadomość z unikalnym nr przesyłki.
 7. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są od pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 8. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi maksymalnie do 15 dni . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski). Czas realizacji uzależniony jest od ilości zamówień w trakcie realizacji.
 9. Sklep Shellbag nie posiada stanów magazynowych, wszystkie artykuły występujące w ofercie są produkowane na bieżąco w siedzibie marki. Wyjątek stanowią rzeczy z wyprzedaży – te dostępne są od ręki.

V. REKLAMACJE/GWARANCJA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów nie będących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jej wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 3. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny. Zachowanie formy formularza reklamacyjnego jest jednak wskazane i ułatwi proces reklamacji. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar na adres: TopQ Sp. J z dopiskiem „Dział Reklamacji Shellbag”, ul. Geodetów 21A , 80-298 Gdańsk.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu – paragon.
 5. Odesłany produkt do reklacji powinien być czysty.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony w pierwszej kolejności zostanie naprawiony lub jeżeli jest to niemożliwe zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 7. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.shellbag.com, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
 8. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itp.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
  • uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  • uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
  • uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • zastrzeżenia w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,
  • odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.
 9. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji 1 rok licząc od dnia dostarczenia towaru klientowi.
 10. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych (zgłaszając je producentowi lub dystrybutorowi zgodnie ze wskazaniami dokumentu gwarancyjnego) albo z uprawnień wskazanych powyżej w niniejszym Regulaminie.

Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest na stronie ZWROTY I REKLAMACJE. Dostępne są tam również formularze do wypełnienia. Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: sklep@shellbag.com

VI. WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model), ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru. Koszt ten zostanie określony w formularzu wymiany.
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz jednocześnie odesłanie towaru, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej i sporządzić szkodę.
 5. W przypadku wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres: TopQ Sp. J. dopisek „Dział Reklamacji Shellbag”, ul. Geodetów 21A, 80-298 Gdańsk.
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 8. Pytania dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e-mail: sklep@shellbag.com

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako ustawa), Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Klient powinien dokonać zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dotyczy zwłaszcza płyt CD, DVD, programów komputerowych);
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. Odstąpienie od umowy (zwrotu towaru) jest możliwy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 4. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru za pośrednictwem www.szybkiezwroty.pl , wybierając tą metodę koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Koszt przesyłki zwrotnej wynosi równowartość kosztu dostawy do paczkomatu.
 6. Klientowi może wygenerować oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez formularz zwrotu znajdujący się na stronie Sklepu. Odstąpienie poprzez formularz zwrotu Sklep uznaje za skuteczne na równi z oświadczeniem pisemnym. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
 7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócona rzecz musi posiadać dołączony dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. W przypadku nieodebrania przesyłki równowartość zwrotu zostaje pomniejszona o dwukrotny koszt dostawy (wysyłka do klienta + powrót nieodebranej paczki).
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: sklep@shellbag.com

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu to: np. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows 7 i przeglądarką internetową co najmniej Edge, Firefox, Opera, Safari lub Chrome.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Spółką. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury, a także przez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu, warunków zakupu w Sklepie oraz przesłania, drogą e-mail, tych warunków po złożeniu zamówienia.
 4. Sklep Shellbag.com nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, koszty reklamacji towaru zostaną Klientowi zwrócone.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego lub pracownika Poczty Polskiej, zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.
 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej ze Spółką jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-04-01.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.shellbag.com w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.